یه غم کوچیکی هنوز ته دلم هست اما حالم خوبه. تنهایی میتونه اذیت کننده باشه اما زندگیم خالی از آدما نیس.